Poslání, cíle, zásady služby 

POSLÁNÍ

Posláním charitního azylového domu „Bytu pro matky v tísni“ je pomoc a podpora matkám v tísni, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Uživatelky jsou podporovány v soběstačnosti a v zapojování do běžného způsobu života, tak aby byly schopny bydlet samostatně, pečovat o své děti a vést domácnost.

CÍLE

* Podpořit uživatelku do takové míry, aby získala vlastní byt či pronájem bytu.

* Podporovat uživatelku při hledání práce.

* Podpořit uživatelku, která byla obětí domácího násilí, aby se rozhodla řešit svou situaci.

* Podpořit uživatelku, ve vyřizování úředních záležitostí, tak aby si je dokázala vyřídit svépomocí.

* Podporovat uživatelku v péči o děti, o domácnost a ve finanční gramotnosti.

* Motivovat uživatelku, aby se začlenila do běžné společnosti.

OKRUH OSOB

Služby poskytujeme osamoceným maminkám nejvíce se 3 dětmi, nebo těhotným plnoletým ženám.

Nemůžeme přijmout těžce tělesně postižené (nemáme bezbariérový přístup do bytu) a nepřijmeme osoby, které vyžadují jiný typ sociální služby nebo stálou zdravotní péči.

ZÁSADY

ZAPOJENÍ DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA

Všechny poskytované činnosti, jakož i podpora pracovníků, směřuje k získání větší samostatnosti uživatelky a k získání nezávislosti na sociálním systému. Naší snahou je pomoci uživatelkám, které potřebují podporu ve zvládání běžného života ve společnosti.

PŘÍMÁ KOMUNIKACE

Pracovníci uplatňují ve vztahu k uživatelkám služby přímou komunikaci, která spočívá zejména v jasném a nezastíraném informování o situaci či vnějších podnětech, které mohou mít pozitivní i negativní vliv na řešenou situaci. Pracovníci poskytují základní poradenské služby uživatelce, přihlížejí k jejím psychickým možnostem, zejména pak možnostem pochopení významu rozhovoru mezi pracovníkem a uživatelkou.

ROVNÝ PŘÍSTUP

Žádná uživatelka a ani žádné dítě není preferováno. Pracovníci plně respektují osobnost každého uživatele (i dítěte) a napomáhají uplatňovat rovný přístup u bariér, které se v běžné společnosti vyskytují (zejména odlišné kulturní a sociální zvyklosti, odlišný způsob života, či patologické změny v chování člověka).

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K UŽIVATELCE

Pracovníci respektují osobnostní i fyzické možnosti každé uživatelky a reagují na její aktuální potřeby.

ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ ČINY

Uživatelky jsou vedeny k převzetí odpovědnosti za své chování a jednání. Všichni jsou seznámeni s právy a povinnostmi vyplývajícími ze smluvních podmínek poskytování služeb.

ANONYMITA

Pracovníci respektují právo na anonymitu uživatelů. Osobní a citlivé údaje, nezbytné k poskytování služby se požívají pouze s jejích souhlasem.

DODRŽOVÁNÍ PRÁV A SOUKROMÍ

Při poskytování podpory nejsou pracovníky porušována základní lidská práva. Zároveň jsou dodržována práva na soukromí uživatelky.

RESPEKTOVÁNÍ VOLBY

Uživatelka má vždy možnost volby. V případě, že by jí mohlo její rozhodnutí poškodit, snaží se jí pracovníci toto vysvětlit a seznámit jí s důsledky, ale rozhodnutí nechávají na uživatelce.

DUCHOVNÍ PODPORA

Uživatelkám je nabízena a umožněna duchovní služba, mohou navštěvovat mši svatou v kostele Všech svatých ve středu a neděli.