POSLÁNÍ

Charitní pečovatelská služba (dále jen CHPS) je poskytována seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům a rodinám s vícerčaty Studénky, Bartošovic, Pustějova, Albrechtiček a Velkých Albrechtic v jejich domácím prostředí v činnostech, které nezvládají z důvodů zhoršení zdravotního stavu, proto aby mohli žít co nejdéle doma, služba je poskytována denně od 7 do 19. hod.

CÍLE

 1.Setrvání uživatelů co nejdéle doma:

 • pomáháme uživatelům poskytnutím péče, aby nemuseli být vytrženi z domácího prostředí,
 • pomáháme souběžně s rodinami našich uživatelů umožnit jim zůstat doma,
 • pomáháme rodinám, aby se uměly postarat o své blízké.

 2. Individuálně napomáhat k vlastní aktivitě uživatele:

 • individuální plán je sestavován společně s uživatelem podle jeho aktuálních potřeb,
 • pečovatelka dělá pouze ty úkony, které uživatel nezvládne.

 3. Podpora udržení sociálních vazeb:

 • při plánování péče a průběhu poskytování služeb uživatelům sociální pracovnice a pečovatelky reagují na potřeby uchování rodinných a sociálních vazeb, aby se tyto znova navázaly, pokud byly uživateli nemocí odňaty, nebo pokud si i uživatel myslí, že už nejsou možné, např. nepřivezeme kadeřnici do bytu, ale odvezeme uživatele do kadeřnictví.

  4.Poskytovat kvalitní službu stabilním pracovním týmem:

 • prohlubování kvalifikace = každý zaměstnanec absolvuje minimálně 2 školení v příslušném oboru za rok,
 • externí supervize 4x ročně,
 •  schůzky pracovního týmu minimálně 1x do týdne.

 CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tvoří senioři i mladší občané se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, kteří jsou závislí na péči druhé osoby nebo potřebují dočasnou pomoc ve své nepříznivé životní situaci, která byla způsobena zhoršeným zdravotním stavem, nebo úrazem.

 Pečovatelskou službu nejsme schopni poskytnout z těchto důvodů:

 • máme naplněnou kapacitu službyp
 • peče je mimo obce, kde služby poskytujeme
 • je požadována služba, kterou neposkytujeme.

  ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 •  zapojování uživatelů do sebepéči – uživatelé jsou motivováni (ne nuceni) k tomu, aby úkony, které mohou zvládat sami, sami také vykonávali, cílem je nepřepečovávat uživatele,
 • zachování rovných podmínek pro uživatele – pečovatelky neupřednostňují v péči žádného uživatele,
 • respektování volby uživatele – uživatelé mají možnost volby vždy, i když jim jejich jednání může ublížit. Pečovatelka nezakazuje, ale vysvětluje důsledky jednání,
 • individuální přístup k uživatelům – pečovatelky poskytují služby uživatelům s ohledem na jejich rozdílné potřeby,
 • dodržování důstojnosti a práv uživatelů – při poskytování péče jsou pečovatelkami dodržována lidská práva.