O nás

AC3631A3-CA60-4BEE-BD76-91ACAFE57CDACharita Studénka vznikla 25.3.1992. Je církevní organizací s vlastní právní subjektivitou. Je evidována v rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR dne 30.10.1996, číslo evidence 8/1-08-719/1996. Jejím zřizovatelem je ostravsko-opavský biskup. Charita Studénka je základní složkou Diecézní charity ostravsko-opavské, která je jako součást Charity Česká republika členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis. Posláním Charity Studénka je pomáhat sociálně potřebným občanům, starým a nemocným osobám, a podílet se na zajišťování humanitární pomoci potřebným u nás i v zahraničí. Charita Studénka má 30 zaměstnanců, kteří pracují v oblasti poskytování sociálních a zdravotních služeb. Humanitární pomoc a veřejné sbírky jsou realizovány za velké pomoci dobrovolníků. 

Působnost

Charita Studénka působí ve Studénce, Albrechtičkách, Bartošovicích, Hukovicích a Pustějově, Velkých Albrechticích, Jistebníku a Bílově. Humanitární pomoc a organizaci veřejných sbírek realizuje nejen na území své působnosti, ale i v širším okolí. 

Financování

Financování činnosti Charity Studénka je zabezpečováno prostředky ze státních dotací, dotací MSK, veřejných finančních prostředků města Studénky, veřejných sbírek, darů občanů a podnikatelů, z plateb občanů za poskytované služby a veřejného zdravotního pojištění.

Rada Charity Studénka

Ing. Milan Kyjovský
Bc. Jolana Hudcová
Ing. Milan Křižák

Činnosti Charity Studénka

Metodická podporá ke kvalitě

Metodickou podporou ke kvalitě

  • Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163
  • Doba realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022

Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče. Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb.

Charita Studénka je partnerem projektu s finančním příspěvkem.

Aktivity v Charitě Studénka
  • metodické konzultace – Byt pro matky v tísni (2845276)
  • podpůrný audit kvality – Byt pro matky v tísni (2845276)
  • účast na odborných kolegiích - Dům pokojného stáří - domov sv. Anny (9054570), Charitní pečovatelská služba (6665663), Byt pro matky v tísni (2845276)

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

logo EU_ESF

 

Rozvoj našich služeb

vizualizace

Rozšíření sociálních služeb pro seniory se vzhledem k demografickým studiím jeví jako velmi naléhavé. V roce 2019  Charita Studénka nechala vypracovat studii nové budovy, která by sloužila právě seniorům Studénky a okolí. Studii si zde můžete prohlédnout. V roce 2020 nám město Studénka darovalo pozemek a my začali pracovat na projektové dokumentaci nové budovy.  Studii a projektovou dokumentaci jsme financovali z výtěžku Tříkrálové sbírky a z dotace Moravskoslezského kraje.

Objekt bude navazovat na budovu Domova sv. Anny a bude se zde nacházet 18 míst domova pro seniory, 4 místa odlehčovací služby, denní stacionář, společenská místnost a zázemí služeb. Předpokládaný celkový rozpočet na výstavbu a vybavení je asi 80 mil. korun. V současné době máme vydáno stavební povolení.

Financovat výstavbu jsme jakožto nezisková organizace schopni pouze prostřednictvím vhodné dotace, podporou kraje, města, nadací a darů právnických a fyzických osob a výtěžků Tříkrálových sbírek. 

Situacepudorys_1NPpudorys_3NPpudorys_4NP

PODPOŘTE NÁS

Naši činnost můžete podpořit finanančním darem na

č.ú. 2900275615 / 2010

KONTAKTUJTE NÁS